I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Praktyka zawodowa: Wojciech Kowalski  zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie:

 − przepisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

− wpisu nr 000000216771 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów, 

− niniejszego Regulaminu Organizacyjnego. 

2. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się  przy ul. Szczęśliwej 20/1a, 53-446 Wrocław 

3. Inne miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: w miejscu wezwania.

 II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ 

1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia Pacjentów. 2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:

 • fizjoterapii neurologicznej,
 • fizjoterapii  ortopedycznej, 
 • wizyta fizjoterapeutyczna, także w domu, 
 • badanie funkcjonalne 
 • fizjoprofilaktyka
 • wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

 III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ 

1. W ramach praktyki udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii. 

2. Udzielanie świadczeń odbywa się w pomieszczeniach praktyki oraz  miejscu wezwania dla osób z ograniczeniami w poruszaniu (należy wybrać odpowiednią formę udzielania świadczeń).

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego/osobistego zgłoszenia oraz rezerwacji poprzez stronę internetową booksy.pl

Wszystkie zmiany dotyczące zabiegów bądź ich odwołanie prosimy zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed planowanym zabiegiem. Za usługi odwołane w późniejszym czasie pobierana będzie opłata w wysokości 100% zamówionej usługi.

2. Pacjenci zobowiązani są do zachowania higieny.

3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług tylko pod warunkiem pisemnej zgody rodziców/opiekuna. Rodzice/opiekunowie mają możliwość uczestniczenia we wszystkich zabiegach.

4. Pacjent zobowiązany jest, przed rozpoczęciem zabiegu, przy pierwszej wizycie, do wypełnienia Karty Klienta, na której umieszcza swoje podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy), oraz zapisuje wszystkie dolegliwości i schorzenia (o ile występują). W przypadku nie udzielenia pełnych informacji odnośnie swojego stanu zdrowia, pacjent zwalnia Gabinet z ewentualnej odpowiedzialności. Jednocześnie Pacjent zobowiązany jest do poinformowania pracownika Gabinetu o jakichkolwiek zmianach w jego stanie zdrowia (nawet podczas kolejnych wizyt).

5. Fizjoterapeuta ma prawo odmówić wykonania świadczenia lub zawiesić wykonanie świadczenia do czasu uzyskania niezbędnych informacji dot. stanu zdrowia Pacjenta (np. wyniki badań niezbędne do wykluczenia przeciwwskazań do zabiegów).

V. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

 1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty według cennika.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku “Cennik” dostępnym na stronie www.fizjoterapeuta-wroclaw.info.pl

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych  zabrania się:
 • Spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod wpływem alkoholu. 
 • Palenia tytoniu.
 • Wnoszenia i używania sterydów, narkotyków oraz wstępu do Gabinetu pod ich wpływem.
 • Handlu i akwizycji.
 • Naklejania i pozostawiania reklam.

Za zniszczenia majątku Gabinetu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Pacjenta ponoszona jest przez Niego pełna odpowiedzialność finansowa.

Sprzęt i urządzenia Gabinetu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami pracownika Gabinetu. Gabinet nie ponosi odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń znajdujących się w Gabinecie bez zgody pracownika. Zabrania się wynoszenia wyposażenia Gabinetu poza jego obszar.

Gabinet nie ponosi odpowiedzialność za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.